1E Class 6

Math -
p.377 (6,7,8)
p.380 (1-7)
p.388 (1-5)
p.395 (1-9 odd)
p.416 (1,2,3)
p.423 (1,2,4)

August 22
2C Class 4
August 24
CW Class